dissabte, 19 de març de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 18-3-2011)

Resolució de 8 de març de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base d'Extremadura de les espècies forestals Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Arbutus unedo L., Betula pendula Roth., Castanea sativa Mill., Ilex aquifolium L., Juniperus oxicedrus L., Olea europaea Brot., Pinus pinaster Ait., Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco., Pinus pinea L., Prunus avium L., Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., Quercus ilex L., Quercus pyrenaica Willd., Quercus suber L., Sorbus aucuparia L., Ulmus minor Mill., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.