dimecres, 23 de març de 2011

Legislació bàsica espanyola sobre llavors i planters

Fa uns dies es va publicar el nou reglament general del registre de varietats comercials. En el mateix Reial decret també es modificaven diferents reglaments tècnic de producció de llavors i planters.

Fent l'actualització de la relació de disposicions normatives que afecten la producció i comercialització de llavors i planters a l'estat espanyol, vaig descobrir que el BOE publica el text consolidat de cada una de les disposicions.

Això m'ha animat a publicar aquesta relació que incorpora els enllaços corresponents al BOE de cada una de les disposicions, per si pot ser útil a totes aquelles persones que treballen en l'àmbit de la producció i la comercialització de llavors i planters.

1. - Llei de Llavors i planters i recursos fitogenètics
2. - Reglament general sobre producció de llavors i planters
3. - Registre de productors
4. - Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters
5. - Reglaments tècnics de control i certificació de llavors
5.1. - Cereals:
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de panís
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de sorgo
5.2. - Farratgeres:
Reglamnet tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres
5.3. - Oleaginoses:
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes oleaginoses
5.4. - Remolatxa:
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de remolatxa
5.5. - Hortícoles:
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles
5.6. - Tèxtils:
Reglament tècnic de control i certificació de plantes tèxtils
5.7. - Patata de sembra:
Reglament tècnic de control i certificació de patata de sembra
6. - Reglaments tècnics de control i certificació de planters
6.1. - Fruiters, cítrics, olivera i maduixa:
6.2. - Vinya:
6.3. - Forestals:
6.4. - Ornamentals:
6.5. - Hortícoles:
6.6. - Fongs comestibles:
7. - Legislació europea sobre protecció d’obtencions vegetals
8. - Règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals
8.1. - Llei
8.2. - Reglament de protecció d’obtencions vegetal
9. - Registre de varietats comercials
9.1. - Reglament General del Registre de Varietats Comercials
Tota aquesta relació de disposicions està disponible en el document: www.bit.ly/leg_llavors

Per més informació podeu consultar la web de l'Oficina Española de Variedades Vegetales - OEVV www.bit.ly/OEVVsemillas 

Cap comentari: