dissabte, 1 d’octubre de 2011

Modificat el Reial Decret 289/2003, sobre comercialització de materials forestals

Publicat en el BOE del 22 de setembre el Reial Decret 1220/2011, de 5 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció.

Es modifiquen els articles 2 (definicions), 3 (autorització dels materials de base), 6 (regions de procedència), 7 (registre i catàleg estatal de materials de base / nou redactat), 10 (etiquetat), 12 (registre de proveïdors, sistema de control oficial i declaració anual), 13 (prohibicions a la comercialització), 14 (requisits menys severs / nou redactat), 15 (importació de països tercers / nou redactat), 16 (exempció d'espècies / nou redactat), 18 (règim sancionador / nou redactat), les disposicions addicionals 2 i 3 (nous redactats) i s'afegeix la disposició addicional 5 i l'annex XIV (petites quantitats de llavors que es refereix l'article 10.4).

Cap comentari: