dimecres, 13 de gener de 2010

Modificació de la llei 30/2006 de llavors i planters i de recursos fitogenètics

El BOE de 23 de desembre de 2009 va publicar la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i la seva execució.

L'article 39 introdueix modificacions a la Llei 30/2006 de 26 de juliol, de Llavors i Planters i Recursos Fitogenètics:

Artículo 39.

Modificación de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos.

Uno. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos, queda redactado como sigue:
«1. Las semillas y plantas de vivero de especies cuya comercialización no esté regulada en el ámbito de la Unión Europea y que procedan de sus Estados miembros deberán venir acompañadas de un certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro de donde procedan, en el que se haga constar que dichas semillas y plantas de vivero están autorizadas para comercializarse en dicho país.»

Dos. El apartado 1 del artículo 36 queda redactado como sigue:
«1. Todos los productores de semillas y plantas de vivero deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma donde radique su sede social y registrados oficialmente por ésta. Dicha autorización, que surtirá efectos en todo el territorio del Estado, será remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para que sea incluida en el Registro Nacional de Productores.
Se exceptúa de dicha autorización a los productores de semillas y plantas de vivero que produzcan en España y estén autorizados por algún Estado miembro de la Unión Europea, siempre que comuniquen su actividad al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.»


¿Com sabrà la Comunitat Autònoma que un productor de llavors o planters està autoritzat per algun Estat Membre? ¿Ho haurà de consultar a la OEVV o aquesta d'ofici ja informarà a la Comunitat Autònoma perquè la pugui inscriure al corresponent Registre?

Algú ho pot aclarir?

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Ningú ho pot aclarir, fora massa fàcil!

Anònim ha dit...

Tenim explicació PC.

Sembla que les empreses de la UE que produeixen llavors a l'estat espanyol per raons de clima, amb contractes amb pagesos d'aquí, teníen problemes a l'hora de passar la collita per l'aduana. Les CCAA no podien controlar aquesta llavor, doncs l'empresa no estava "autoritzada".

Ara, quan a aquestes empreses es doni l'autorització, es comunicarà a les CCAA.

Reflexió final: Quan disposarem de la infraestructura necessària (tipus Registre Civil amb el llibre de familia) aquesta comunicació no caldrà. La CCAA podrà consultar "on line" si existeix aquesta autorització.
Per cert a Catalunya, gràcies a la CMV (www.gencat.cat/dar/cmv), quasi disposem d'aquesta infraestructura de control per fer consultes.

Joan Cercós ha dit...

Cal suposar que l'empresa enviarà la declaració de cultiu al MARM,i aquest a la ccaa.corresponent,per que faci el seguiment,redacti la corresponent acta,precinti la llavor pel seu transport i posi la etiqueta gris.
Conclusió:Més treball per l'administració implicada.