dilluns, 11 d’abril de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 11-4-2011)

Resolució de 30 de març de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base d'Andalucia. 

S'inscriuen de les espècies forestals Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Arbutus unedo L., Castanea sativa Mill., Fraxinus angustifolia Vahl., Juniperus oxicedrus L., Juniperus phoenicea L., Olea europaea Brot., Pinus pinea L., Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., Quercus ilex L., Quercus pyrenaica Willd., Quercus suber L., Ulmus minor Mill., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats. 

Es donen de baixa materials de base de les espècies forestals de Pinus halepensis Mill., Pinus pinaster Ait., Pinus pinea L., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats. 

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.