dimarts, 2 de juny de 2009

Resolució sobre producció de materials forestals (DOGC 29-5-2009)

El DOGC del dia 29 de maig de 2009 ha publicat la Resolució MAH/1478/2009, de 18 de maig, per la qual s’estableix la relació de materials de base per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria identificada a Catalunya, de les espècies:

Abies alba (FLL-a), Alnus glutinosa (FLL-a), Arbutus unedo (FLL-a i R-a), Betula pendula (FLL-a), Castanea sativa (FLL-a), Fagus sylvatica (FLL-a i R-a), Fraxinus angustifolia (FLL-a), Fraxinus excelsior (FLL-a i R-a), Juniperus communis (FLL-a), Juniperus oxycedrus (FLL-a), Juniperus phoenicea (FLL-a), Pinus halepensis (FLL-a), Pinus nigra subsp. salzmannii (FLL-a i R-a), Pinus pinea (FLL-a), Pinus sylvestris (FLL-a i R-a), Pinus uncinata (FLL-a), Prunus avium (R-a), Quercus canariensis (R-a), Quercus coccifera (FLL-a), Quercus faginea (FLL-a i R-a), Quercus ilex (FLL-a), Quercus petraea (FLL-a i R-a), Quercus pubescens (FLL-a i R-a), Quercus pyrenaica (FLL-a), Quercus suber (FLL-a i R-a), Sorbus aucuparia (FLL-a), Tilia cordata (FLL-a i R-a),

Naturalesa dels MB: FLL, Font Llavorera; R, Rodal
Autenticitat dels MB: a, Autòcton